VD har ordet

LennartEberleh_500.jpg

Lennart Eberleh, vd och koncernchef Rottneros AB

"Sammanfattningsvis fortsätter Rottneros resa mot ett allt mer hållbart företag i bred bemärkelse. Det handlar om såväl miljön, medarbetarna som vår finansiella styrka. Vi ser tydliga effekter av det vi gjort samtidigt som det finns mycket kvar att göra. Jag ser fram emot ett spännande år."

Bokslutskommuniké 2016

Resultatmässigt ett starkt år

Jag tillträdde som VD och koncernchef för Rottneros den första september och har förmånen att leda koncernen på den inslagna vägen att åstadkomma hållbar och lönsam tillväxt och bli effektivare. Jag kan konstatera att helåret 2016 blev ytterligare ett resultatmässigt starkt år. Externa faktorer som priser och elkostnader har inte varit lika gynsamma som föregående år, vilket gjort att vi inte når hela vägen till fjolårets resultat. Men med en avkastning på sysselsatt kapital om 15 procent är vi fortsatt i toppen bland jämförbara massaproducerande bolag. Rottneros har en stark balansräkning och var fortsatt skuldfritt vid årets utgång, vilket är en bra grund för fortsatt utveckling enligt vår långsiktiga plan Agenda 500.

Fjärde kvartalet är normalt ett svagt kvartal för Rottneros på grund av det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk samt igångkörning av nya investeringar, så även i år. Eftersom uppstartsprocessen i Vallvik var mer problematisk än planerat påverkades leveransvolymerna negativt framförallt under december. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till MSEK -4 att jämföra med föregående år på MSEK 3.

Massamarknaden bedöms fortsatt som stabil och efterfrågan på våra produkter är god. Det publicerade NBSK-massapriset har under året pendlat runt USD 800 per ton, +/- USD 10. Prisutvecklingen för våra mekaniska massor har under senare delen av året varit positiv, främst i Asien. Utvecklingen av USD-valutakursen fortsätter vara en osäkerhetsfaktor.

Vårt primära fokus att öka koncernens volymer genom ökad kapacitet och produktivitet ligger fast.  Investeringarna i vår långsiktiga plan Agenda 500 löper planenligt i båda bruken. Första steget i effektiviseringen av CTMP-produktionen i Rottneros Bruk färdiginstallerades under hösten och har gett positiva effekter. Rottneros Bruk har genom årsproduktionen om 157 tusen ton satt nytt produktionsrekord på årsbasis. Totalt sett har projekt uppgående till  MSEK 270 avslutats inom ramen för Agenda 500 under 2016.

Under fjärde kvartalet har Rottneroskoncernen ingått avtal om lånefinansiering inom ramen för investeringsprogrammet Agenda 500. Den utökade finansieringen uppgår till totalt MSEK 120 och kommer att användas till investeringar i koncernens båda bruk.

Det är viktigt att vårt ambitiösa investeringsprogram genomförs av en effektiv organisation med gemensamma värderingar och en stark laganda. Fortsatt utveckling av ett tydligt och kommunikativt ledarskap, som skapar engagemang och motivation och utvecklar medarbetarskapet ligger mig varmt om hjärtat. Vi arbetar därför intensivt med både kompetens- och ledarskapsutveckling för att tillhöra de allra bästa inom dessa områden. Gemensamma värderingar och en tydlig värdegrund med en stark förankring bland våra medarbetare är viktigt för att leverera mervärde till våra kunder.

Det tidigare aviserade EU projektet PULPACKTION startade den 1 oktober 2016, med Rottneros Packaging som koordinator. Målsättningen är att ta fram en helt biobaserad förpackning till ett konkurrenskraftigt pris och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling inom förpackningsindustrin.

Jag vill tacka samtliga medarbetare, kunder, ägare och leverantörer för ett inspirerande och givande samarbete sedan jag tillträdde den första september.

Sammanfattningsvis fortsätter Rottneros resa mot ett allt mer hållbart företag i bred bemärkelse. Det handlar om såväl miljön, medarbetarna som vår finansiella styrka. Vi ser tydliga effekter av det vi gjort samtidigt som det finns mycket kvar att göra. Jag ser fram emot ett spännande år.

 

Lennart Eberleh

Februari 2017